Jdi na obsah Jdi na menu
 


graffiti_slovník

6. 11. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Komunita graffiti používa vo svojom vyjadrovaní sa veľmi špecifické výrazy. Všetky s ktorými som sa doposiaľ stretol som sa pokúsil skompletizovať do podoby slovníka, ktorý ich obsahuje spolu stodvadsať. Graffiti slovník vysvetľuje rôzne štýly, formy graffiti a obsahuje množstvo slangových výrazov, ktoré môžu mať v rôznych krajinách, ale aj mestách svoje špecifické podoby, v podstate však označujú to isté. Na druhej strane sa niektoré z nich nemusia v niektorých lokalitách používať vôbec a sú nahrádzané názvami v príslušnom jazyku.

 

               3D: Trojdimenzionálny štýl písmen, ktorý sa pridáva ako efekt na základné písmená. Zvykne sa taktiež používať vo wildstyle štýle pre dosiahnutie vyššej zložitosti, resp. spletitosti.

 

                        All city:  Ambíciou každého writera je aby bolo jeho meno rozšírené a viditeľné po celom meste. Ak to dokáže, tak mu tak povediac „patrí mesto“.
 

              Background:  Farebné pozadie, alebo vzorka, ktorá slúži ako podklad pre samotnú maľbu, robí ju nápadnou a zároveň samostatnou od zvyšku steny, iného povrchu, alebo ostatných tagov.

 

Backjump: Rýchlo vykonaný throw-up na dočasne odstavený vlak, alebo zaparkovaný autobus, prípadne električku.

 

Battle: Nenásilná forma riešenia sporov medzi jednotlivými crew, kedy ten, kto namaľuje lepší, krajší, prípadne väčší piece vyhráva.

 

Bench: Zastávka metra, kde sa zoskupujú writeri a pozerajú sa na vlakové súpravy.

 

Bite: Plagiátorstvo. Krádež nápadu, alebo schémy písma iného writera.

          Častý jav u toyov, ktorí ešte nemajú svoj vlastný štýl.

 

Blockbuster: Graffiti maľba s veľkými štvorcovými písmenami v dvoch farbách.

 

Bombing: Rýchle, ilegálne maľovanie v ulici. Bombing je obvykle vyfarbený chrómom a obtiahnutý kontrastnou farbou (najčastejšie čiernou).

 

Bubble letters: Typ graffiti písma so zaoblenými tvarmi. Tento typ je často používaný pri throw-upoch, kedy je potrebné rýchle vyhotovenie maľby, čo umožňujú práve zaoblené tvary.

 

Buffing: Odstraňovanie graffiti z vlakov a rôznych iných plôch a objektov či už za použitia chemikálií, jednoduchého prekrytia farbou, alebo náterom. V súčasnej dobe existujú firmy špecializujúce sa na

              odstraňovanie graffiti z fasád profesionálnou technológiou

              s použitím trvalého ochranného náteru.

 

Burn: Vyhrať ťaž so svojím vlastným štýlom.

 

Burner: Vynikajúci, prepracovaný, majstrovský piece, ktorý má jasné farby a prepracovaný štýl.

 

Can: Sprej, dóza s farbou.

 

Cap: Tryska, násadka na sprej.

 

Crew: Organizovaná skupina writerov, ktorí spolu so svojím menom

           tagujú aj iniciály svojej crew. Iniciály crew mávajú najčastejšie 3 písmená. Crew nemá stanovený počet členov. Dnes už menej známy a takmer nepoužívaný je výraz „clique“.

 

Cloud: Oblak. Jedná sa o štylistický prvok, ktorý sa používal

             predovšetkým v začiatkoch graffiti v New York City ako podklad pre samotnú maľbu.

 

Computer style: Istý štýl wild stylu, ktorý vyzerá digitálne, alebo bitmapovo, akoby vypadol z počítača.

 

Cross/ slash/ going over: Čiara, alebo tag cez inú graffiti maľbu. Toto sa považuje za hlbokú urážku a zneuctenie. Je častou príčinou vojen medzi jednotlivými crew.

 

Cutting tips: Úprava, rozširovanie štandardných trysiek na fat capy.

 

Cutting lines: Technika maľovania, ktorá sa používa, keď je potrebné nakresliť čiaru tenšiu, ako je možné urobiť s tryskou s najtenšou stopou napr. pri maľovaní charakterov a detailov.

 

Def/ fresh: Veľmi dobrý piece, ale ešte nie burner. Odvodené od anglického slova „death“ (smrť).

 

Ding dong: Relatívne nový typ oceľových súprav metra, ktorý dostal takéto pomenovanie kvôli zvoneniu, ktoré sa ozve pred zatváraním dverí.

 

Dis: Uraziť, zneuctiť, nerešpektovať niekoho. Odvodené z anglického

         „disrespect“.

 

Drips: Efekt kvapiek, alebo stekania pridávaný písmenám. Tento štýl sa zrodil na súpravách metra v New York City. Naopak neúmyselné

           stekanie farby je častým javom u toyov, ktorí ešte nevedia správne narábať so sprejom.

 

End to end: Graffiti maľba pokrývajúca vagón od jeho začiatku až po jeho koniec, pod oknami. Nie je však pokrytá celá plocha vagóna.

 V minulosti sa používal výraz back to back, ktorý v súčasnosti stráca na popularite.

 

Etch: Používanie kyselinových roztokov pri tagovaní na okná, výklady

          a ostatné sklené objekty.

 

Fade: Plynulý prechod odtieňov medzi farbami.

 

Fame: Sláva, vychýrenosť. Snom každého writera je, aby jeho meno bolo známe v subkultúre writerov. Niektorým sa podarí presláviť svoje

            meno aj za hranicami subkultúry.

 

Fan spray: Novší typ trysiek, ktorý sa predáva spolu so sprejmi lacnejších značiek. Tieto trysky nie sú odnímateľné a nie sú príliš vhodné na maľovanie graffiti.

 

Fat cap: Tryska na sprej, ktorá ma hrubú, širokú stopu.

 

Fill: Výplň písmen.

 

Flat: Starší typ súprav metra s plochými stranami, ktoré sú

         najvhodnejším povrchom na maľovanie.

 

Flicks/ flix: Vyvolané fotografie graffiti.

 

Floaters: Throw-up na metre (vlaku) v úrovni okien.

 

Freight train/ freights: Nákladný vlak, graffiti na nákladných vlakoch.

 

Get up/ getting up: Zviditeľňovanie sa. Šírenie writerovho mena vedie k jeho zviditeľneniu, stane sa známejším a stúpne jeho          rešpekt a reputácia v komunite writerov.

 

Giraffiti: Graffiti maľby na výškových budovách, alebo iných výškových objektoch.

 

Hall of fame: Miesto, kde sprejujú len najlepší writeri..

 

Heaven spots/ heavens: Graffiti namaľované na ťažko dostupných miestach ako sú strechy budov, alebo diaľničné značenia. Maľovanie na takýchto miestach je nebezpečné, no na druhej strane si takýmto spôsobom writer  získa reputáciu.

 

Hit/ hit up: Tagovať na akýkoľvek povrch fixkou, alebo sprejom.

 

Homemade: Po domácky vyrobené fixky z rozličných vecí, a to od puzdier starých deodorantov, krémov na topánky až po videokazety. Po domácky sa tiež vyrábajú aj náplne do fixiek.

 

Character/ karak: Postavička, ktorá je zvyčajne zakomponovaná v maľbe. Často sa používajú známe kreslené postavičky, aby sa zdôraznila vtipná maľby. Niekedy postavička v slove nahrádza písmeno.

 

China marker: Fixky čínskej výroby veľkosti ceruzky píšuce takmer na každý povrch. Tiež sa zvyknú nazývať „grease pencils“ (mastné ceruzky).

 

Ilegál/ hardcore: Graffiti striekané na nepovolených miestach.

 

Jam: Stretnutie writerov, miesto, kde naraz maľuje viac ľudí.

 

Insides: Tagy, alebo graffiti v interiéroch hromadných dopravných

              prostriedkoch.

 

Kill: Sprejovanie v nadmernom množstve.

 

King: Kráľ, uznávaný writer, najčastejšie je ním označovaný najlepší

          writer v meste.

 

Krylon: Veľmi obľúbená značka sprejov medzi writermi vďaka širokému výberu farieb a priaznivej cene. Farby „Icy Grape“ a „Jungle

             Green“ patria k tým najžiadanejším.

 

Landmark: Samostatný tag na ťažko dostupnom mieste, jeho odstránenie je zložité, preto tag ostáva na svojom mieste dlhšiu dobu.

 

Lay-up: Vedľajšia – výhybná koľaj, na ktorej sú počas noci a víkendov odstavené vlaky.

 

Legál: Graffiti striekané na povolených miestach a miestach na to určených.

 

Line: Metro, špecifické linky (trasy) metra.

 

Magic Marker: Populárny typ fixiek nielen medzi writermi vyrábaný v USA firmou Sharpie.

 

Magnum: Obľúbený typ fixiek používaný writermi. Nemajú však

                  vymeniteľnú náplň.

 

Married couple: Dva kompletne pomaľované whole cary za sebou, časté najmä pri súpravách metra.

 

Mean Streak: Fixka, ktorej náplň je založená na báze rozpúšťadla etyl glykolu. Stopa fixky je nepriehľadná, vodotesná a ťažko odstrániteľná. Vyrába sa v bielej, žltej a modrej farbe.

 

Messages: Maľby obsahujúce krátke správy, alebo oznamy.

 

Mop: Podomácky vyrobená fixka, určená na tagovanie.

 

Mural: Rozsiahla produkcia na stene siahajúca od spodku až po jej vrch a zahŕňajúca jeden alebo dva pieces, zvyčajne obsahuje aj charakter.

 

MTA: Metropolitan Transport Authority, mestská hromadná doprava

            v New York City.

 

New school: Nová škola, označuje writerov, ktorí sú momentálne najvplyvnejší.

 

Old school: Stará škola, writeri, ktorí sa venujú graffiti už dlhé roky.

 

Outline: Vonkajší obťah (linka) graffiti písma, čím sa zvýrazní jeho tvar aj štýl.

 

Over kill: Upchanie spreja.

 

Panel/ panel piece: Graffiti namaľované na vagóne pod oknami a medzi dverami.

 

Paint-eater: Povrch s takým chemickým zložením, ktoré vsakuje farbu zo sprejov.

 

Piece: Je vo všeobecnosti graffiti maľba na ľubovoľnom povrchu. Tento termín sa používa aj na označenie majstrovského diela. Piece je

           komplikovanejší ako throw-up, používa sa pri ňom viac písmen.

 

Piece book/ black book: Writerov skicár. Používa sa na náčrty, tréning, alebo obsahuje zbierku writerovej tvorby.

 

Pilot: Typ fixky so širokým hrotom, ktorý zanecháva širokú stopu. Fixka je vyrobená tak, aby bola možná výmena náplní.

 

Production: Viaceré malieb, ktoré spája niečo spoločné (napríklad podklad) a na vytváraní sa podieľalo viacero writerov.

 

Props: Náležitý rešpekt. Odvodené od anglického „proper respect“.

 

Rack/ racking (up): Krádež. Väčšinou sprejov, fixiek a oblečenia.

 

Red devil: V minulosti populárna značka sprejov.

 

Ridgy: Súprava metra, ktorej bočná oceľová konštrukcia je zvlnená a tým pádom nie je vyhovujúca pre graffiti.

 

Rooftop: Graffiti maľby na strechách budov.

 

Roll call: Podpisovanie mien členov crew, alebo zoznam ľudí, prípadne venovanie, ktoré je umiestnené na bočnej strane maľby.

 

Roller letters: Maľba vytvorená za použitia plechovkovej farby a valčeka.

 

Rownayl: Upchanie trysky.

 

Run: Časový interval, počas ktorého ostalo graffiti neprekryté,

          neznehodnotené, alebo neodstránené.

 

Rusto: Značka sprejov Rust-Oleum.

 

Scribe/ scratchitti: Škrabanie a rytie najčastejšie do skla za použitia rydla, kľúča  alebo kameňa. Takto poznačený povrch sa nedá vyčistiť a jediným riešením je výmena skla, alebo okna za nový kus.

 

Scriber: Nástroj na tagovanie, zvyčajne je to brúsny papier, alebo rycia ihla, ktorá sa používa na označovanie materiálu pri rezaní. Takéto nástroje spôsobujú veľkú škodu.

 

Scrub: Špecifický typ zvyčajne dvojfarebného throw-upu, ktorý je

            vyfarbený veľmi narýchlo a výplň má z toho dôvodu často

            nedokonalú štruktúru.

 

SG-7: Typ veľkej fixky s ľahko doplniteľnou náplňou.

 

Shoe dye: Krémy na topánky sa tiež niekedy používajú na tagovanie.

                  Používajú sa hlavne krémy čiernej farby v malých fľaštičkách so špongiou na konci.

 

Sidebusting: Znamená namaľovať svoje meno priamo vedľa niekoho, koho výtvor tu bol už skôr.

 

Sketch: Skeč, graffitičrt, skica.

 

Silver/ striebro/ chróm: Piece, alebo throw-up pri ktorom je použitá hlavne strieborná farba.

 

Skinny cap: Tryska na sprej, ktorá ma tenkú stopu.

 

Steel/ železo: Akýkoľvek druh vlaku. Jedná sa o new schol termín, ktorý vznikol pre potreby odlíšenia graffiti tvorby na vlakoch a stenách.

 

Sticky/ sticker: Nálepka s menom writera. Umiestnenie nálepky je rýchlejšie ako ktorákoľvek iná forma prezentácie svojho mena v graffiti. Ich umiestňovanie je veľmi populárne na verejných priestranstvách, dopravných značkách, semaforoch, lampách a v zahraničí hlavne  na automatoch na noviny.

 

Style: Autentický, osobitý štýl writera, ktorým píše alebo maľuje svoje

           meno.

 

Style wars: ťaženie medzi writermi, alebo celými crews o to, kto má lepší štýl a kreatívne schopnosti. Style wars je taktiež názov

                    dokumentárneho filmu o hip-hope od Henryho Chalfanta a Tonyho Silvera z roku 1983. Tento film mal veľký vplyv na new schol graffiti.

 

Street: Ulica, maľovanie na ulici.

 

Sucker tips: Tryska, ktorá je predávaná spolu so sprejom. Takéto trysky používali writeri v minulosti, pretože sa ešte nevyrábali fat ani

                     skiny capy. Dnes ich používajú prevažne toyovia.

 

Tag: Writerov štylizovaný, osobný podpis, fungujúci ako identifikač

          logo napísané sprejom alebo fixkou. Je to najjednoduchšia forma graffiti. Tag je niečo ako odtlačok prsta writera.

 

Tagging (up): Tagovanie, podpisovanie sa fixkou, alebo sprejom na rôzne formy povrchov.

 

Tagger: Týmto termínom sú označovaní tí, ktorí sa zameriavajú iba na tagovanie a throw-upy, nemaľujú pieces.

 

Trains/ vlakas: Vlaky, vlakové súpravy.

 

Third rail: Takzvaná tretia koľaj, ktorá zabezpečuje prísun elektrickej energie pre súpravy metra v meste New York.

 

Throw-up/ throwie: Rýchlo prevedené graffiti. Writeri používajú throw-upy keď kvantita a rýchlosť sú dôležitejšie ako kvalita. Písmená majú buď formu bublín (buble letters), alebo sú to jednoduchšie maľby za použitia dvoch farieb, no nie sú výnimkou aj viacfarebné

a prepracovanejšie.

 

Top to bottom: Graffiti siahajúce od vrchu až po spodok vagóna, nie je však pokrytá celá jeho dĺžka.

 

Toy: Začiatočník v graffiti, začínajúci a ešte neskúsený writer.

 

Yard/ depo: Miesto, na ktorom sú odstavené vagóny metra alebo vlakov, prípadne iných dopravných prostriedkov.

 

Up: Označuje writera, ktorého maľby sa pravidelne objavujú na

        vlakových súpravách.

 

Ultra-flat: Typ farby obľúbený najmä medzi tagermi, pretože lepšie drží na povrchoch ako lesklé farby.

 

Undersides: Tagy na častiach podvozkov osobných vlakov. Takéto tagy vydržia na vlakoch o čosi dlhšie ako samotné maľby, pretože pri čistení sa pracovníci zameriavajú na najviditeľnejšie časti vlaku, alebo

                     jednoducho nie je dostatok finančných zdrojov na kompletné odstránenie graffiti.

 

Vandal squads: Špecializované policajné anti-graffiti jednotky.

 

 Wack/ wak: Označenie pre nepekný, škaredý výtvor, či už je to tag, throw-up, alebo piece. Tento výraz sa vyvinul z anglického slova weak, a teda slabý, nevýrazný, chabý.

Wall paper: Opakovane napísaný tag vo veľkom množstve na jednom podklade vytvorí akúsi „tapetu“.

 

Wet look: Kedysi populárna značka sprejov; dnes sa už nevyrábajú.

 

Wildstyle: Komplikovaná konštrukcia do seba navzájom zapadajúcich písmen. Je to veľmi náročný štýl založený na šípkach a rôznych spojoch. Wildstyle je jedným z najťažších štýlov a je veľmi ťažko čitateľný a pochopiteľný pre ľudí mimo komunitu.

 

Window-down: Graffiti urobené pod oknami vagóna.

 

Whole car: Graffiti pokrývajúce celý vagón od jeho začiatku až po koniec, od spodku až po vrch a to vrátane okien. Najčastejšie whole car maľuje celá crew a to kvôli obrovskej ploche, ktorú je treba pokryť farbou. Prvý whole car bol pomaľovaný v roku 1973 writerom, ktorý si hovoril Flint 707. Bolo to dvojnásobne ohromujúce, pretože vagón urobil v 3D štýle.

 

White trains: V roku 1983 začali premávať v New York City biele vlaky. Writeri ich obľubovali pre ich hladký povrch, ktorý bol ideálny na maľovanie.

 

Whole train: Graffiti cez celý vlak, minimálne však 3 vagóny v súprave. Prvý whole train v histórii dostal názov „freedom train“ (vlak slobody), pretože bol pomaľovaný 4. júla 1976, teda v Deň nezávislosti, ktorý sa oslavuje v USA. Jeho tvorcami boli writeri Caine, Mad 103 a Flame One. Whole train je mnohými pokladaný za najvyššiu formu graffiti, akú možno dosiahnuť.

 

Writer: Sprejer. Ten, kto píše, alebo maľuje graffiti.

 

Zóna: Oblasť, v ktorej sa dajú vidieť graffiti.

 

 

        

 

                                                        Pôvodná stránka :   

                                                       http://download.hip-hop.sk/graffiti_slovnik_zweitwo.pdf

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ZARABAJTE KLIKANIM NA INTERNETE!!

(GEROB, 28. 11. 2008 9:15)

NAOZAJ TO FUNGUJE!! POZRITE WWW.GIGA.ESTRANKY.CZ NEVAHAJTE!!!!